Ga naar hoofdinhoud

Algemene Leveringsvoorwaarden ION INDUSTRIES B.V., gevestigd te Nieuwegein

Deze algemene leveringsvoorwaarden bestaan uit twee delen. Een algemeen deel dat op alle afnemers (zowel zakelijke afnemers als consumenten) van toepassing is en een deel dat uitsluitend en specifiek van toepassing is op consumenten.

Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a) ION INDUSTRIES: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ION INDUSTRIES B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein, kvk-nummer: 57176639, alsmede alle aan ION INDUSTRIES gelieerde entiteiten.
b) Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die bij ION INDUSTRIES een offerte/prijsindicatie opvraagt en/of die met ION INDUSTRIES onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of die aan ION INDUSTRIES een opdracht tot het leveren van goederen of diensten verstrekt zoals nader gespecificeerd in de overeenkomst en/of een overeenkomst met ION INDUSTRIES heeft gesloten.
c) Levering: Het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten.
d) Overeenkomst: de overeenkomst tussen ION INDUSTRIES en Afnemer met betrekking tot de levering.
e) Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ION INDUSTRIES;

Deel Algemeen:

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle verbintenissen tussen ION INDUSTRIES en Afnemer, welke zijn ontstaan ingevolge, hetzij een overeenkomst, hetzij de wet.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle rechtshandelingen van ION INDUSTRIES , waaronder inbegrepen overeenkomsten aangegaan met partijen waar eerder overeenkomsten mee zijn aangegaan en waarbij indertijd deze voorwaarden of een eerdere versie van deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.3 ION INDUSTRIES wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Afnemer van de hand. De algemene voorwaarden van de Afnemer zijn derhalve niet van toepassing.
1.4 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle prijsopgaven en offertes van ION INDUSTRIES zijn vrijblijvend, tenzij door ION INDUSTRIES uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover ION INDUSTRIES de opdracht van de Afnemer schriftelijk heeft aanvaard of door ION INDUSTRIES uitvoering wordt gegeven aan deze opdracht.
2.3 Afbeeldingen en beschrijvingen van goederen in de door ION INDUSTRIES verzonden bescheiden en getoonde modellen van goederen zijn niet bindend ten aanzien van de constructie en de uitvoering van de te leveren goederen.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Alle prijslijsten en prijsopgaven zijn vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door ION INDUSTRIES , tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 De door ION INDUSTRIES opgenomen prijzen gelden voor levering vanaf het magazijn van ION INDUSTRIES en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld in de offerte, op de website of op de factuur.
3.3 De prijsopgaven worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de rechtshandeling geldende prijzen. Indien zich nadien wijzigingen voordoen in de kostprijsfactoren, waaronder doch niet beperkt tot kosten van arbeidslonen, belastingen en andere heffingen, fabrieksprijzen, materialen, overheidsmaatregelen, invoerrechten of andere heffingen, evenals koerswisselingen, heeft ION INDUSTRIES het recht de prijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met in achtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en ongeacht of die verhoging door ION INDUSTRIES voorzien of onvoorzienbaar was. Een dergelijke verhoging geeft de Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4 Levering
4.1 Alle leveringen worden geacht plaats te vinden te Nieuwegein tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige leveringen dient ION INDUSTRIES daarom schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de Afnemer een redelijke termijn dient te geven om alsnog na te komen.
4.3 ION INDUSTRIES is nimmer aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder begrepen, welke door vertraging in de levering mocht ontstaan.
4.4 De Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken terstond in ontvangst te nemen. Indien de Afnemer de afgeleverde zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico opgeslagen. De Afnemer is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en alle overige in dit kader door ION INDUSTRIES gemaakte kosten, waaronder doch niet beperkt tot vracht, verzend- en administratiekosten te vergoeden.
4.5 De Afnemer kan een door hem geplaatste order enkel en alleen met toestemming van ION INDUSTRIES annuleren. Indien en voor zover ION INDUSTRIES akkoord gaat met de annulering, is de Afnemer verplicht alle eventueel door ION INDUSTRIES gemaakte kosten en schade te voldoen met een minimum van 15% van hetgeen de Afnemer verschuldigd zou zijn geweest indien de order zou zijn uitgevoerd.

Artikel 5 Betaling
5.1 Alle betalingen door Afnemer dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen en/of anders vermeld op de website, in de orderbevestiging of op de factuur. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek danwel verrekening ofwel door Afnemer toegepaste korting.
5.2 Na overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege, derhalve zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, in verzuim en is hij vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand, alsook de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Tevens heeft ION INDUSTRIES alsdan het recht om aan de Afnemer alle eventueel te maken extra kosten, waaronder alle kosten voor juridische bijstand, die ontstaan ten gevolge van enige aan de Afnemer toerekenbare vertraging of andere tekortkoming in de nakoming in rekening te brengen.
5.3 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening van die vorderingen die ION INDUSTRIES op de Afnemer mocht hebben ten aanzien waarvan ION INDUSTRIES onverhoopt geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van rente en kosten en ten slotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Afnemer.
5.4 De Afnemer kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 6 Zekerheid en opschorting
6.1 Indien ION INDUSTRIES tijdens de uitvoering van de overeenkomst goede grond heeft aan te nemen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, dan is de Afnemer verplicht op eerste verzoek zijdens ION INDUSTRIES terstond genoegzame en in de door ION INDUSTRIES gewenste vorm zekerheid te stellen van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
6.2 Weigering van de Afnemer de verlangde zekerheid te stellen, geeft ION INDUSTRIES het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten alsook de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door ION INDUSTRIES uitgevoerde werkzaamheden op grond van de overeenkomst en onverminderd het recht op vergoeding van alle kosten, renten en schade.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle aan de Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van ION INDUSTRIES , zolang de Afnemer niet volledig heeft voldaan aan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door ION INDUSTRIES aan de Afnemer krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken als ook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals aan de vorderingen wegens tekortschieten van de Afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden.
7.2 Indien de Afnemer in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhavig artikel, is ION INDUSTRIES gerechtigd de goederen voor rekening van de Afnemer terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De Afnemer verleent ION INDUSTRIES hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de Afnemer in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verband houdende kosten komen voor rekening van de Afnemer.
7.3 De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door de Afnemer in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen van derden.
7.4 De Afnemer heeft de verplichting om bij vervreemding van de goederen waar ten behoeve van ION INDUSTRIES een eigendomsvoorbehoud rust, een zelfde eigendomsvoorbehoud te bedingen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1 ION INDUSTRIES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
8.2 ION INDUSTRIES is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld.
8.3 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van ION INDUSTRIES , dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van de opdrachtsom.
8.4 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Afnemer jegens ION INDUSTRIES heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Afnemer hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door ION INDUSTRIES te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
8.5 Afnemer vrijwaart ION INDUSTRIES voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
8.6 Indien de Afnemer aan ION INDUSTRIES informatiedragers, elektronische bestanden of software etcetera verstrekt, garandeert de Afnemer dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden worden gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
8.7 Afnemer vrijwaart ION INDUSTRIES voor aanspraken van derden met betrekking tot eventuele schending van privacy rechten en/of rechten van intellectueel eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
8.8 Eventuele door ION INDUSTRIES verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Afnemer.

Artikel 9 Garanties
9.1 Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door de fabriek of importeur gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door ION INDUSTRIES geen garantie verstrekt, tenzij anders wordt overeengekomen.
9.2 De verplichtingen van ION INDUSTRIES uit hoofde van de garantie beperken zich tot gehele of gedeeltelijke kosteloze nalevering, indien de geleverde goederen materiaal- of fabricagefouten vertonen.
9.3 Buiten de garantie vallen gebreken die optreden door, dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van niet in achtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften c.q. onzorgvuldig gebruik, normale slijtage, alsook bij ongelukken of ander van buiten komend onheil zoals brand- of waterschade.
9.4 Aanspraken van de Afnemer op grond van dit artikel laten zijn betalingsverplichtingen onverlet.
9.5 Alle herstelwerkzaamheden die buiten de garantie vallen, zullen aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Reclames / klachten
10.1 Reclameren dient schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. diensten door de Afnemer c.q. na de dag waarop de Afnemer over de zaken had dienen te kunnen beschikken, onder nauwkeurige opgave van de feiten en onder overlegging van schriftelijke bewijsstukken, zoals de pakbon, foto’s, factuur et cetera. Een dergelijke schriftelijke mededeling dient eveneens binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. na de dag dat de Afnemer over de zaken had kunnen beschikken door ION INDUSTRIES te zijn ontvangen. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van de Afnemer op reclamering.
10.2 Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer. ION INDUSTRIES aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor zover zij met de terugzending tevoren schriftelijk akkoord is gegaan. De goederen dienen op het door ION INDUSTRIES op te geven adres te worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin ION INDUSTRIES de goederen aan de Afnemer heeft afgeleverd.
10.3 Reclameringen van de Afnemer op grond van dit artikel laten zijn betalingsverplichtingen en alle anderen verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst onverlet.
10.4 Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
10.5 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op door ION INDUSTRIES uitgevoerde werkzaamheden c.q. verrichte diensten.

Artikel 11 Niet toerekenbare tekortkoming / overmacht
11.1 Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare tekortkoming : het in gebreke blijven van leveranciers, stakingen, pandemieën, slechte weersomstandigheden, verstoring van de communicatie- en/of energievoorzieningen, brand, verlies of beschadiging bij transport, in- en uitvoerbelemmeringen, oorlog, de gevolgen van terrorisme, machinebreuk, maatregelen van overheidswege evenals de gevolgen hiervan, niet (tijdig) verkrijgen van een vergunning, evenals alle omstandigheden waardoor ION INDUSTRIES in de normale uitvoering van de overeenkomst worden gehinderd.
11.2 Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming heeft ION INDUSTRIES het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt, dan wel geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is en onverlet de verplichtingen van de Afnemer tot betaling van de wel geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 12 Ontbinding
12.1 Indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst voldoet, evenals ingeval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van de Afnemer, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, juridische fusie, wijziging van een substantieel deel van de zeggenschap in de onderneming van de Afnemer, is ION INDUSTRIES gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan ION INDUSTRIES toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Tevens is ION INDUSTRIES in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van het aan haar toekomende te vorderen.
12.2 Indien de behoorlijke nakoming door de ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van ION INDUSTRIES komen, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft ION INDUSTRIES het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De afnemer erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of internetsite(s) berusten bij ION INDUSTRIES , haartoeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
13.3 Het is de afnemer verboden gebruik te maken van cq. wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ION INDUSTRIES , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf

Artikel 14 – Geheimhouding en persoonsgegevens
14.1 Partijen zullen vertrouwelijke informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, strikt vertrouwelijk behandelen volgens de daarvoor opgestelde werkwijze. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
14.2 Hoe ION INDUSTRIES omgaat met vertrouwelijke informatie staat omschreven in de privacyverklaring die terug te vinden is op haar website. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de AVG en/of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
14.3 Indien een aanpassing van de wet- en regelgeving dit vereist, zullen partijen hieromtrent voor het in werking treden van de nieuwe wetgeving nieuwe afspraken maken welke in lijn zijn met deze wet- en regelgeving. Indien het onmogelijk is voor de inwerkingtreding de nieuwe afspraken te maken, dan zullen partijen dit in ieder geval binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding doen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ION INDUSTRIES en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.3 Alle geschillen die betrekking hebben op tussen partijen gesloten overeenkomsten, verbintenissen en/of de onderhavige voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter verbonden aan de rechtbank Midden-Nederland.

Artikel 16 Gedeeltelijke ongeldigheid
16.1 Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar is of is geworden, al dan niet vanwege enige dwingend rechtelijke bepaling van enig toepasselijk recht, of zij hun geldigheid en uitoefenbaarheid later verliezen, dan is de geldigheid van de overgebleven bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.
16.2 Hetzelfde geldt voor zover als geconcludeerd zou moeten worden dat deze voorwaarden een of meer lacunes zou bevatten. Ingeval van ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling of ter completering van een lacune, geldt die passende bepaling waarover partijen overeenstemming zouden hebben bereikt voor zover als dat zij deze bepaling of provisie op dit punt mee zouden hebben genomen in de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
16.3 Indien partijen geen overeenstemming bereiken voor wat betreft de uitleg en betekenis van een bijzondere bepaling uit de overeenkomst of deze voorwaarden of enige bepaling ongeldig of niet afdwingbaar is, zoals voornoemd, zullen dergelijke bepalingen moeten worden geïnterpreteerd, dan wel zal moeten worden geacht te bestaan een bepaling volgens de veronderstelde daadwerkelijke bedoeling van die bepaling.

Deel Consumenten

Dit specifieke deel van de algemene leveringsvoorwaarden is uitsluitend van toepassing op de overeenkomst tussen IONINDUSTRIES en consumenten. In het geval van tegenstrijdigheid met een bepaling uit het algemene deel van deze algemene voorwaarden, prevaleert dit specifieke consumenten deel.

Definities
In dit specifieke consumenten deel van de algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ION INDUSTRIES ;
3. Dag: kalenderdag;
4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die ION INDUSTRIES op haar website ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door ION INDUSTRIES georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 1 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ION INDUSTRIES onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ION INDUSTRIES is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft ION INDUSTRIES passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal ION INDUSTRIES daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. ION INDUSTRIES kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ION INDUSTRIES op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. ION INDUSTRIES zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van ION INDUSTRIES waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij ION INDUSTRIES deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 2 Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ION INDUSTRIES bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ION INDUSTRIES retourneren, conform de door ION INDUSTRIES verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 30 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan ION INDUSTRIES. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier op de website of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan ION INDUSTRIES heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door ION INDUSTRIES bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 3 Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal ION INDUSTRIES dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door ION INDUSTRIES niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 4 Uitsluiting herroepingsrecht
1. ION INDUSTRIES kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien ION INDUSTRIES dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door ION INDUSTRIES tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop ION INDUSTRIES geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 5 Conformiteit en Garantie
1. ION INDUSTRIES staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat ION INDUSTRIES er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door ION INDUSTRIES, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover ION INDUSTRIES kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering aan ION INDUSTRIES schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van ION INDUSTRIES komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. ION INDUSTRIES is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van ION INDUSTRIES en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 6 Levering en uitvoering
1. ION INDUSTRIES zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal ION INDUSTRIES het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ION INDUSTRIES zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van ION INDUSTRIES .
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ION INDUSTRIES tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan ION INDUSTRIES bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
• te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
• tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
• altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als ION INDUSTRIES voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 8 Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan ION INDUSTRIES te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft ION INDUSTRIES behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 9 Klachtenregeling
1. ION INDUSTRIES beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ION INDUSTRIES , nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij ION INDUSTRIES ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ION INDUSTRIES binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot ION INDUSTRIES . Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van ION INDUSTRIES niet op, tenzij ION INDUSTRIES schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door ION INDUSTRIES , zal ION INDUSTRIES naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Cart